תקנון

תקנון תחרויות הנערכות באתר ישראלה (להלן האתר: www.israel-la.co.il), ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם של ישראלה.

 

כללי

א. אתר ישראלה, עורכת מדי פעם תחרויות לגולשיה ועוקביה. (להלן: "התחרות").

 לזוכים בתחרות יינתנו כרטיסים למופעי מוזיקה (להלן:"המופעים").

ב. התחרות מתפרסמת בעמוד הרשת החברתית פייסבוק הרשמי של ישראלה ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או באתר ישראלה.

 

תנאי ההשתתפות

ג. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה של כל משתתף לתנאי תקנון זה.

ד. כללי ההשתתפות בתחרות נקבעים על ידי ישראלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ה. עורכי התחרות רשאים לשנות את כללי התחרות כפי שיראה להם לנכון ובכלל

זה: כלל הזכייה, תקופת התחרות, ביטול התחרות וכדומה. הודעה על שינוי בתנאי

התחרות תפורסם באתר ובעמוד הפייסבוק של ישראלה.

ו. מי שהוא אזרח ישראל ומלאו לו 14 שנים (להלן – "משתתף"), יוכל להשתתף בחלוקת

הכרטיסים. עם זאת, במידה והכניסה למופע מותנית במגבלת גיל מסויימת, האחריות

בעניין זה תהא על המשתתף.

ז. כל משתתף המעוניין לקחת חלק בתחרות, ובהתאם לכללי התחרות שיפורסמו בעמוד

הפייסבוק של ישראלה, נדרש לשתף את פרטי התחרות או את "פוסט התחרות" ולשלוח

באמצעות הפייסבוק הודעה פרטית לישראלה עם פרטי התקשרות ברורים ונכונים, הכוללים

שם מלא ומספר טלפון עדכני. יובהר כי ישראלה שומרת לעצמה את הזכות לבקש פרטים

נוספים רלוונטיים במסגרת התחרויות שתערוך.

ח. משתתף שלא ישלח את פרטיו בהתאם לאמור בתקנון, או שיעביר לישראלה פרטים לא

נכונים או חסרים, לא ישתתף במסגרת התחרות.

ט. לישראלה שמורה הזכות לדרוש מהזוכה להציג לה אישורים בדבר זהותו.

י. לא קיימת הגבלה על כמות הפעמים בהן משתתף יכול לקחת חלק בתחרויות ואולם לא

תתאפשר יותר מזכייה אחת למשתתף בכלל התחרויות שנערכות על ידי ישראלה, באותה

שנה, בהתאם ללוח השנה הלועזי.

יא. ישראלה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתתף אלא לצורך יצירת

קשר עמו לטובת יידועו על הזכייה, לצורך העברת פרטיו אל מפיקי המופע ולטובת פרסום

רשימת הזוכים במקרים שתחליט לעשות כן.

 

 

עמוד הפייסבוק הרשמי של ישראלה: https://www.facebook.com/israella.music/

עמוד האינסטגרם הרשמי של ישראלה: https://www.instagram.com/israella.1/

 

 

יב. השתתפות בתחרויות אסורה על כל גורם הפועל מטעם ישראלה וכן על הגורמים הקשורים להפקת המופע.

יג. כל משתתף הנוטל חלק בתחרות מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותה במסגרת השתתפותו.

אופן בחירת הזוכה

יד. כל משתתף יידרש לציין את השיר האהוב עליו של האמן/ית שלהופעתו/ה מחולקים

הכרטיסים ולנמק את בחירתו, או לחלופין כל הוראה אחרת שתצויין בפרסום החלוקה.

טו. הזוכה הוא מי שבחירתו ונימוקו הם המעניינים ביותר/ המקוריים ביותר /המצחיקים

ביותר בהתאם להוראות שיינתנו בתחרות שתפורסם כאמור לעיל.

טז. הזוכים יבחרו בהתאם לשיקול דעתה של וועדה שתיקבע לעניין זה על ידי ישראלה.

יז. הודעת זכייה תימסר ע"י ישראלה למשתתף באמצעות שיחת טלפון, הודעת מייל או בכל

אמצעי תקשורת אחר. כמו כן, יועברו לזוכה פרטים על ההופעה. במקרה שישראלה לא

הצליחה ליצור קשר עם הזוכה, ישראלה תהא רשאית לבחור זוכה חדש. למשתתף אשר

זכייתו בוטלה מטעמים אלו לא יהיו טענות או דרישות כלשהן לישראלה.

יח. המשתתף מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בפרס, וכן שלא להשתמש בפרס למטרות

מסחריות שאינן לשימוש אישי.

יט. לאחר יצירת קשר עם הזוכה ואימות הפרטים שמסר, יועברו לזוכה הכרטיסים על ידי

ישראלה או מפיקי ההופעה במקום שיקבע על ידם בהתאם לשיקול דעתם. במידה והזוכה

לא הגיע לקבל את הכרטיסים, הוא יאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה

או דרישה או תביעה כנגד ישראלה או מי מטעמה.

הוראות כלליות

כ. ההשתתפות בתחרות תהא בהתאם לאמור בתקנון זה.

כא. ישראלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי התקנון בכל עת.

כב. ישראלה אינה נושאת באחריות לגבי אספקת הכרטיסים, טיב המופע, איכותו ועצם קיומו.

כג. ישראלה איננה אחראית לכל ביטול/תקלה שעשויה להתרחש מטעם הפקת המופע.

כד. הזוכה מתחייב ליידע את ישראלה במידה שבחר לא לממש את זכייתו.

כה. הזוכים בכרטיסים נותנים את הסכמתם כי דבר זכייתם יפורסם באתר ישראלה, בעמוד

הפייסבוק של התחנה או יפורסם בעמוד האינסטגרם של ישראלה.

כו. למשתתף בתחרות לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי ישראלה או אל מפיקי

ההופעה בכל הקשור להשתתפות בתחרות או בזכייה בתחרות.

כז. ההשתתפות בתחרות הינה באחריות המשתתף וישראלה לא תשא באחריות לכל נזק או

הוצאה מכל סוג שהוא שיגרם למשתתף, והקשור במישרין או בעקיפין להשתתפותו

בתחרות.

כח. במקרה של הפרת משתתף את הוראות התקנון, ישראלה תהא רשאית לבטל את השתתפותו

בתחרות. יובהר כי תקנון זה הינו לצורכי קביעת כללי התחרות. כאמור לעיל, הזוכים

יקבעו בהתאם לשיקול דעתה של ישראלה בהתאם לאמור בסעיף לעיל, ובהתאם לנימוק

 

בחירותיהם של הגולשים. אין לראות בתחרות זו כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק

העונשין, התשל"ז – 1997.

כט. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי ישראלה אשר עניינה בכל תקלה או נפילה או חוסר

זמינות ברשת האינטרנט או בקווי הטלפון מכל סוג שהוא, לרבות אם התקלה גרמה

לסיכול זכייתו.

ל. במידה שיקבע תשלום חובה מכל סוג שהוא על שווי ערך הכרטיס, התשלום יחול על

המשתתף.